Vertaistervarit-ohjaajan roolit ja tehtävät

Vertaistervarit-ohjaaja on koulutettu vapaaehtoinen vertaisohjaaja.

  • Hänen toimintansa tukee ryhmäytymistä sekä luottamuksellisen, turvallisen ja avoimen ilmapiirin muodostumista.
  • Hänellä on vaitiolovelvollisuus.
  • Hän on oikeudenmukainen ja tasapuolinen tarjoten jokaiselle mahdollisuuden osallistua keskusteluun.
  • Hän on helposti lähestyttävä, läsnäoleva, rohkaiseva ja luotettava. 
  • Hän mahdollistaa erilaisten, ristiriitaistenkin ajatusten käsittelyn.
  • Hän ei ole ammattilainen eikä käsiteltävien asioiden asiantuntija vaan vertaisohjaaja, joka vie luettavan tiedon äärelle ja ohjaa vertaiskeskustelua. 
  • Hän suunnittelee tapaamiset etukäteen huomioiden ryhmäläisten tavoitteet ja toiveet. Luotu suunnitelma joustaa tarpeen ja tilanteen mukaan. Ohjaaja ottaa ryhmäläiset mukaan tapaamisten suunnitteluun.
  • Ohjaaja tekee jokaista ryhmäkertaa varten tarvittavat valmistelut (esim. hankkii materiaalit ja valmistelee tilan) ja tarvittaessa viestii ryhmäläisten kanssa. Lopuksi hän kerää palautteen ja siistii tilan.
Kuvassa Vertaistervarit-ohjaaja Merja
Kuvassa Vertaistervarit-ohjaaja Merja

Ohjaaja kannustaa osallistujia keskusteluun ja asioiden esiin nostamiseen alusta lähtien. Hän auttaa osallistujia tutustumaan toisiinsa ja saamaan tukea toisiltaan. Hän paitsi jakaa puheenvuoroja, myös nivoo puheenvuorot yhteen osaksi keskustelun kokonaisuutta. Jokaisen huomioiminen ja keskusteluun mukaan ottaminen on tärkeää. Asioita ei käsitellä pelkästään teoreettisesti tai yleisellä tasolla, vaan vertaiskeskustelun kautta pyritään kokemustiedon jakamiseen ja saamiseen.

Kuvassa Vertaistervarit-ohjaaja Johanna
Kuvassa Vertaistervarit-ohjaaja Johanna

Ohjaaja ei ole käsiteltävien teemojen asiantuntija, vaan hän kannustaa ryhmäläisiä löytämään ideoita, motivaatiota ja tukea elintapamuutoksen tekemiseen ja ylläpitämiseen vertaiskeskustelun kautta. Ryhmäläisten kokemukset tuovat arvokkaita ja ainutlaatuisia oivalluksia. Ohjaajan tehtävä on ohjata ryhmää keskustelemaan niin, että se tukee sekä ryhmäläisiä että ryhmän dynamiikkaa. Myös koko ryhmän kiittäminen on tärkeää. Ohjaaja voi kiittää ryhmäläisiä mukanaolosta ja kokemuksista, joita he toivat yhteiseen keskusteluun. Ohjaaja kuuntelee, vetää yhteen ajatuksia, keskeyttää tarvittaessa antaen samalla muille puheenvuoron ja kysyy myös yhteisiä näkemyksiä.

Kuvituskuva. Kuvassa kolme puhekuplaa, joiden sisällä tykkäystä, peukutusta ja puhetta kuvastavat symbolit.

Keskustelun ohjaaminen ja puheenvuorojen jakaminen voi tuntua vaativalta, sillä ryhmäläisistä osa voi helposti jäädä ilman suuvuoroa. Toiset tarvitsevat enemmän tukea saadakseen puheenvuoron ja viihtyäkseen ryhmässä. Siksi puheenvuoroja kannattaa jakaa myös vuorotellen. Voi kysyä lyhyesti, tehdä käsiäänestyksen tai antaa post-it -laput ja koota yhteen tuloksen, jolloin kaikki pääsevät osallistumaan heti. Keskustelutyylin vaihtelevuus ja toiminnallisten menetelmien mukaan ottaminen pitävät yllä tarkkaavaisuutta ja parantavat keskittymiskykyä. On tärkeää pysyä mukana itseään kiinnostavassa aiheessa, jossa voi tulla myös itse kuulluksi.

Kuvassa Vertaistervarit-ohjaaja Sanna
Kuvassa Vertaistervarit-ohjaaja Sanna