Vertaistuki elintapamuutoksessa

Vertaistuki on kokemusten jakamista toisen saman kokeneen henkilön kanssa. Kokemus voi olla vaikkapa tietystä elämäntilanteesta, sairaudesta, kriisistä tai elintapamuutoksen tekemisestä. Vertaistuki perustuu kokemustietoon ja sen tärkeimmät elementit ovat kuunteleminen ja kertominen. Parhaimmillaan vertaistuki antaa tukea, voimaannuttaa ja edistää hyvinvointia.


Terveydenhuollon ammattilaisten ohjaamissa elintaparyhmissä osallistujat ovat kokeneet muilta saadun vertaistuen tärkeäksi tekijäksi elintapamuutoksen tekemisessä. Osallistujat kokivat muiden ryhmäläisten tuen ja mahdollisuuden jakaa omia kokemuksiaan kannustavana.


Kun elintapamuutosta lähtee toteuttamaan, on tärkeää, että lähellä on tukijoita. Samassa tilanteessa oleva vertaistukija eli henkilö, joka itsekin toteuttaa omaa elintapamuutostaan tai on jo aiemmin tehnyt elintapamuutoksen, osaa samaistua tunteisiin, joita omien elintapojen muuttaminen voi nostaa pintaan. Tällainen yhteinen kokemus voi olla todella tärkeä tekijä onnistuneessa elintapamuutoksessa.

Kuvituskuva. Kuvassa kolme ihmishahmoa keskustelee säkkituoleilla istuen. Kuvan alareunassa Psoriasisliiton ja Vertaistervarit-hankkeen logot sekä päihteettömyyttä, liikkumista, syömistä ja unta kuvastavat symbolit.

Vertaistervarit-ryhmistä kootut seurantatulokset osoittavat vertaisryhmän olevan vaikuttava tapa tehdä pysyviä elintapamuutoksia. 88% ryhmäläisistä koki ryhmän antaneen motivaatiota elintapamuutoksen tekemiseen ja ylläpitämiseen. 71% oli pystynyt ylläpitämään elintapamuutostaan puoli vuotta ryhmän päättymisen jälkeen. Pystyvyys vaikuttaa omiin elintapoihin kasvoi merkittävästi ryhmän aikana ja säilyi hyvällä tasolla puoli vuotta myöhemmin. Myös jaksaminen arjessa ja tyytyväisyys omaan terveyteen paranivat. Viikoittainen liikkuminen lisääntyi ja tietous terveyttä edistävistä elintavoista kasvoi. Ryhmään osallistuminen koettiin tärkeäksi.


Kaikki, jotka joskus ovat tehneet päätöksen elintapojen muuttamisesta, tietävät, ettei omien tapojen muuttaminen aina ole helppoa. Vertaistervarit-ryhmät mahdollistavat vertaistuen saamisen ja antamisen elintapamuutosta toteuttaessa. Vertaistervarit-ryhmässä voi jakaa omia kokemuksia, vinkkejä, mahdollisia haasteita sekä tietenkin onnistumisen ja ilon hetkiä. Kun ympärillä on ihmisiä, jotka ovat samassa tilanteessa, se antaa sekä voimaa että motivaatiota elintapamuutoksen toteuttamiseen.


Korona-aikana verkossa pidettävät vertaisryhmät yleistyivät ja säilyivät lähiryhmien rinnalla korona-ajan jälkeen. Vertaistervarit-seurantaryhmät toteutettiin vuosina 2020-2021 sekä lähi- että etäryhminä.

Kuvituskuva. Kuvassa näkyy neljä ihmishahmoa älypuhelimen tai tabletin näytöllä. Kuvan alareunassa on Psoriasisliiton ja Vertaistervarit-hankkeen logot sekä päihteettömyyttä, liikkumista, syömistä ja unta kuvastavat symbolit.